top of page

Polityka prywatności

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

1.Dane podmiotu przetwarzającego dane osobowe:

BERDO

dobreberdo@gmail.com
Telefon: 48502336924
Warszawa 05-075, Urocza 39A/72

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 

3. Cel i czas przetwarzania danych.

Realizacja przyjętych zamówień

4. Klienta ma prawo do skutecznego kasowania jego danych osobowych, następuje to natychmiast,  kiedy tylko zostanie wyrażona taka wola.

5. Każdy klient ma możliwość złożenia żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej.

6. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

7. Każdy klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

9. Czas przetwarzania danych: wszystkie dane, zbierane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, są przechowywane przez miesiąc od daty realizacji zamówienia.

10. Dane zbierane, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu marketingowym, są przechowywane do czasu odwołania tej zgody.

nazwa Firmy
bottom of page